M A R C I N   S E R W O T K A

S T U D I O   P R O J E K T O W A N I A   W N Ę T R Z 

 

CENTRUM KULTURY

Trójkąt Trzech Cesarzy w Sosnowcu jest miejscem dawnej granicy trzech zaborów Polski. Granice państw były wydzielone przez zbieg trzech rzek.

Idea projektu nawiązuje do dawnego podziału. Trzy bryły o zróżnicowanej wielkości i wysokości odpowiadają trzem mocarstwom. Przeszklone korytarze stanowią łączniki trzech budynków, tworząc spójny kompleks. Schemat ten odpowiada zbiegowi rzek, które wyznaczały dawną granicę zaborów.

 

CULTURE CENTER

Three Emperors' Corner in Sosnowiec, is the site of the former border of three Polish annexations. National borders are separated by the confluence of three rivers.

The idea of the project refers to the old division. Three blocks of varied size and height correspond to the three powers. The glazed corridors are the connectors of the three buildings, creating a coherent complex. This diagram corresponds to the confluence rivers that marked the former border annexations.

  • Koncepcja
  • Projekt zagospodarowania terenu
  • Rzuty
  • Przekroje
  • Elewacje

© 2022 Marcin Serwotka Studio